Galerie

 
Vrikshasana (Baum)
Vrikshasana (Baum)
 
Purvotthasana (Schiefe Ebene)
Purvotthasana (Schiefe Ebene)
 
Der Baum und das OM
Der Baum und das OM
 
Tadasana (Berghaltung)
Tadasana (Berghaltung)
Halasana (Pflug)Shirshasana - Variation (Kopfstand)NamastéAdho Mukha Shvanasana (Nach unten schauender Hund)Setubandhasana (Schulterbrücke)Natarajasana (Tänzerin)Die Krähe - KakasanaShirshasana (Kopfstand)Chakrasana (Rad) halbe Umkehrstellung

Anmeldung
Yogakurse
info@yoga-dayadevi.de 
Pilateskurse
sabse161082@web.de